Leer als arts de basis van de medische acupunctuur

Nieuwe tweejarige basisopleiding tot TCM arts-acupuncturist

Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF) lanceert dit jaar een post-academische opleiding voor artsen en tandartsen (medische studenten kunnen ook toegelaten worden). De opleiding wordt vooral verzorgd door onze artsen-docenten. Deze opleiding voldoet als enige in Nederland aan de eisen van ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques). Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot TCM arts-acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige praktijk voor medische acupunctuur beginnen, naast uw praktijk in de reguliere geneeskunde. Met TCM-acupunctuur heeft u extra behandel-opties voor aandoeningen die weinig of geen baat hebben bij reguliere behandeling.  Vooral voor chronische aandoeningen waarbij langdurige medicamenteuze behandeling vereist is, kan TCM-acupunctuur een aanvullende behandeling zijn, waardoor medicatie veelal verminderd kan worden. In de literatuur is er nu reeds voldoende bewijs over de kosteneffectiviteit van TCM-acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is TCM-acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan de TCM diagnose worden betrokken voor inclusie-criteria in RCT’s.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding tot TCM arts-acupuncturist wordt binnen een tijdsbestek van 2 studiejaren aangereikt. Deze bestaat uit theoretische en praktische onderdelen.

  • Eerste jaar

In het eerste jaar worden de fysiologie en de filosofie van de TCM gedoceerd. De principes van TCM en acupunctuur zijn geheel eigen aan de behandelmethode en verschillen in bepaalde opzichten van die van de reguliere geneeskunde. Het systeem maakt gebruik van metaforen en concepten, die in de praktijk verbanden weten te leggen tussen uiteenlopende symptomen in relatie tot de eigenschappen van de patiënt en zijn/haar omgeving (personalized medicine). Daarnaast worden de meest gebruikte acupunctuur punten bestudeerd: de ligging en eigenschappen van de punten, hun werking en de indicaties, alsmede de steektechniek.

  • Tweede jaar

Het tweede leerjaar introduceert de pathologie. In principe worden de reguliere diagnosen ‘vertaald’ naar het “pathofysiologische principe van de TCM”. Tevens worden de diverse behandelstrategieën besproken. De eerste helft van het 2e jaar zal bestaan uit het oefenen van een heel behandelprogramma (anamnese, polsdiagnose, prikken etc.). In het tweede deel van het 2e jaar zal de student zelf gaan behandelen, onder supervisie van artsen van de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland (WAVAN).

De nadruk in dit jaar ligt op de praktische toepassing van acupunctuur in de praktijk. Hierbij worden in de tweede helft van het jaar patiënten uitgenodigd om zich te laten behandelen; hierbij wordt de kennis van de TCM, inclusief kennis van de acupunctuurpunten, toegepast op patiënten die komen met een reguliere diagnose.

Structuur van de opleiding:

  • Studielast

De studielast is 60 ECTS (European Credit Transfer System) per jaar. Dit is gelijk aan 1680 studiebelasting uren (SBU) per jaar. In de SBU zijn inbegrepen contactonderwijs (zoals colleges, werkgroepen, practica, stages etc.) en zelfstudie.

Het contactonderwijs is 240 SBU per jaar en dit wordt gepland in de weekenden. De zelfstudie is begroot op 1440 SBU, maar dit kan per student variabel zijn afhankelijk van het leervermogen van de individuele student.  Het is niet noodzakelijk dat elke student precies 1440 SBU haalt voor deze zelfstudie.

  • Studie locatie en Online lessen

De theoretische en praktische opleiding zal plaatsvinden in de dependance van Shuguang Hospital Shanghai in Arnhem en online via Microsoft Teams of ZOOM.

  • Stage

Tijdens de opleiding is een stage van 28 dagen verplicht. Deze stages vinden plaats bij Shuguang Hospital – Acufit klinieken en WAVAN-praktijken, verspreid over het hele land.

  • Examen en diploma

Aan het eind van elk studiejaar wordt de studie afgesloten met een theoretisch-schriftelijk en een praktisch mondeling examen. Wanneer alle examens worden gehaald, krijgt de cursist een TCM-acupunctuurdiploma.

  • Docenten

De docenten zijn voornamelijk ervaren TCM-artsen uit Nederland, China en Duitsland onder toezicht van BIG-geregistreerde Nederlandse acupunctuur-artsen.

  • Taal

De voertaal tijdens lessen en practica is voornamelijk Engels en Nederlands.

  • Studiemateriaal

Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels en bestaat uit boeken gepubliceerd door de Shanghai Pujiang Education Press en handouts van de docenten. De kosten van de handouts zijn inbegrepen in de opleidingsprijs, de boeken echter niet, maar de cursisten krijgen 10% korting op de aanschafprijs.

  • Kosten

€ 2.800,00 per jaar

Dit kan in termijnen betaald worden.


Het lesoverzicht van de opleiding:

Module 1: Basic theory of TCM

1. Introduction
a. History of TCM
b. Differences between TCM and regular medicine
c. How to learn TCM from the knowledge of regular medicined.

2. Scientific evidence of acupuncture

3. Indication and contraindication for acupuncture

4. Yin en yang
a. Implication of yin – yang
b. Attributive division of yin – yang in things
c. Mutual action between yin and yang
d. Application of yin – yang in TCM

5. Five elements

a. Implication of five elements
b. Attributive division of five element in things
c. Mutual actions between five elements
d. Application of five element in TCM

6. Qi
a. Concept of Qi
b. Formation of Qi
c. Functions of Qi
d. Movement of Qi
e. Classification of Qi

7. Blood
a. Concept of blood
b. Formation of blood
c. Functions of blood
d. Circulation of blood

8. Body fluids
a. Basic concepts of body fluids
b. Formation of body fluids
c. Distribution and metabolism of body fluids
d. Functions of body fluids

9. Relationships between Qi, blood and body fluids
a. Relationship between Qi and blood
b. Relationship between Qi and body fluids
c. Relationship between blood and body fluids

10. Zang Fu organs
a. Zang organs
b. Fu organs
c. Extraordinary Fu organs
d. Relationship between Zang Fu organs

11. Etiology of diseases
a. Exogenous factors
i. Six pathogenetic pathogens
b. Endogenous factors
i. Seven emotional factor
ii. Improper diet
iii. Overstrain
c. Pathological products
i. Phlegm
ii. Stagnant blood
d. Other pathogenic factor
i. Traumatic injury
ii. Drug poisoning
iii. Malpraxis
iv. Innate factors

12. Pathogenesis
a. Body constitution related to disease occurence
b. Disharmony of yin and yang
c. Abnormalities of Qi, blood and body fluids

13. Therapeutic principles
a. Search for the root of diseases
b. Regulate yin and yang
c. Regulate the Qi

Module 2: Diagnostics in TCM

14. Inspection

15. Tongue diagnosis

16. Pulse diagnosis

17. Syndrome differentiation of the eight principles

18. Syndrome differentiation of Qi, blood and body fluids
a. Pattern identification of Qi disorders
b. Pattern identification of blood disorders
c. Pattern identification of fluids disorders

19. Pattern identification of the Zang-Fu organs
a. Pattern identification of lung and large intestine problems
b. Pattern identification of spleen and stomach problems
c. Pattern identification of heart and small intestine problems
d. Pattern identification of kidney and bladder problems
e. Pattern identification of liver and gall bladder problems
f. Pattern identification of triple warmer problems

Module 3: Acupuncture and moxibustion

20. Meridians and collaterals
a. Twelve regular meridians
b. Eight extraordinary meridians
c. Basic functions of meridians and collaterals

21. Point categories:
a. Yuan source points
b. Luo connecting points
c. Back shu points
d. Front mu points
e. Wu-shu points
f. Xie-cleft points

22. Lung meridians
a. Lung points 1, 5, 7, 9 and 11

23. Large intestine meridians
a. Large intestine points: 1, 4, 10, 11, 15 and 20

24. Stomach meridian
a. Stomach points: 2, 6, 8, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 40 and 44

25. Spleen meridians
a. Speel points: 3, 4, 6, 9, 10 and 21

26. Heart meridian
a. Heart points: 3, 7, 8 and 9

27. Small intestine meridians
a. Small intestine points: 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18 and 19

28. Bladder meridians
a. Bladder points: 2, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 40, 43, 57, 58, 60, 62 and 67

29. Kidney meridians
a. Kidney points: 1, 3, 6, 7, 27

30. Pericardium meridian
a. Pericard points: 3, 6 and 7

31. Triple warmer meridian
a. Triple warmer points: 3, 5, 14, 17, 21 and 23

32. Gall bladder meridian
a. Gall bladder point: 2, 8, 14, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 34, 39 and 41

33. Liver meridian
a. Liver points: 2, 3, 8, 13 and 14

34. Extraordinary meridian
a. Governor (Du Mai) channel
i. Governor points: 4, 8, 14, 15, 16, 20 and 26
b. Conceprion (Ren Mai) channel
i. Conception points: 3, 4, 5, 6, 12, 17 and 22

35. Extra points
a. Head: EX HN 1, 3 and 5
b. Back: EX B 1, 2 and 8
c. Lower extremity: EX LE 1, 5, 10 and 11

36. Needling technique

37. Related techniques:
a. Moxibustion
b. Cupping
c. Laser acupuncture
d. Microsystem acupuncture:
i. Ear acupuncture

38. Microsysteem acupuncture
a. Ear acupuncture

39. Acupuncture treatment of some diseases
a. Pain:
i. Shoulder pain
ii. Elbow pain
iii. Carpal tunnel syndrome
iv. Neck pain
v. Low back pain
vi. Hip pain
vii. Knee pain
viii. Foot pain
ix. Headache/migraine
x. Postzoster neuralgia
xi. Trigeminal neuralgia
xii. Myofascial pain – trigger point
b. Optional diseases
i. Common cold
ii. Allergic rhinitis
iii. Bronchial asthma
iv. Epigastric pain
v. Premenstrual syndrome
vi. Menopausal symptoms
vii. Insomnia
viii. Addiction
ix. Infertility
x. Fatigue

Module 4: Preparation for acupuncture practise in the Netherlands

40. How to start your own acupuncture practize
a. Legal aspects
i. BIG registration
ii. AGB code
iii. Vektis
iv. Kamer van Koophandel
v. Professional liability insurance
vi. Business bankaccount
vii. Wet Geneeskundige behandeling Overeenkomst (WGBO)
viii. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
b. Privacy regulation
i. Wet Bescherming Persoongegevens
ii. Data lek
c. Safety aspects
i. Guideline Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
ii. First aid kit
iii. Fire extiguizer
d. Visitation
e. Postgraduate course
f. Health Insurance company
g. Administration
i. Declaration form
h. Professional association

Voor meer informatie